O nas

Zajmuję się szerokim spektrum zagadnień z zakresu prawa cywilnego związanych z dochodzeniem odszkodowań w zakresie:

  • błędów w sztuce medycznej,
  • zakażeń szpitalnych,
  • naruszeniem praw pacjenta wypadków drogowych
  • innego rodzaju zdarzeń losowych
  • dochodzeniem roszczeń na drodze cywilnej w sprawach majątkowych

Pomagam w rozwiązywaniu problemów związanych z:

  • naruszeniem dóbr osobistych
  • przestępstw internetowych
  • spraw rodzinnych w tym stosowania przemocy w rodzinie. 

W swojej praktyce zawodowej udzielam również pomocy w sprawach karnych. Profesjonalnie podchodzę do obsługi każdego klienta w związku z realizacją zlecenia.

Oprócz uprawnień zawodowych adwokata zdobyłam również uprawnienia mediatora.

Mediacja może stanowić oszczędną i szybką metodę pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych karnych i handlowych.

Jeżeli między stronami nie toczy się postępowanie sądowe albo strony chcą zawrzeć ugodę poza już toczącym się postępowaniem sądowym, mogą upoważnić mnie do podejmowania działań związanych z ugodowym, satysfakcjonującym obie strony rozwiązaniem konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Celem takiego postępowania jest wypracowanie kompromisu z zachowaniem poufności.

W takich sytuacjach moje działania prowadzone są na podstawie umowy o mediację zawartej między stronami.

Warunkiem do rozpoczęcia czynności mediatora jest złożenie takiego wniosku przez jedną ze stron sporu. W przypadku zawarcia ugody przed mediatorem na podstawie umowy o mediację strona może wystąpić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie takiej wypracowanej ugody przez sąd. Wówczas ja jako mediator składam protokół mediacji z ugodą w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

Ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Polub nas na Facebook i bądź na bieżąco

Przewiń na górę