Odpowiedzialność karna lekarza

alt Błąd lekarski to każda czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy (rozpoznania) i terapii (błędu w leczeniu )

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą błędu lekarskiego w związku z udzielaniem świadczeń medycznych potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do reprezentowania Twoich praw przed sądem jako oskarżyciela posiłkowego. Błąd lekarski to każda czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy (rozpoznania) i terapii (błędu w leczeniu ) sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym.

Lekarz w zakresie popełnionych błędów może podlegać odpowiedzialności karnej jeśli jego czyn wyczerpuje znamiona stypizowanego w prawie karnym przestępstwa.

Pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności karnej wymaga spełnienia następujących przesłanek;

  1. musi wystąpić skutek w postaci śmierci pacjenta, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządów ciała lub rozstroju zdrowia ewentualnie skutek w postaci narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  2. związek przyczynowy pomiędzy działaniem (zaniechaniem) sprawcy a skutkiem,
  3. przypisywalność lekarzowi sprawczego skutku o którym decydują,
    • możliwość przypisania lekarzowi tylko takich następstw które w oparciu o doświadczanie w analogicznych sprawach nie wykraczają poza granice przebiegów typowych w takich przypadkach tj są obiektywnie przewidywalne,
    • zwiększenie takim czynem ryzyka naruszenia dobra prawnego pacjenta,
    • przewidywanie lub przynajmniej możliwość przewidzenia spowodowania nieostrożnym czynem określonego przebiegu przyczynowości, którego finalnym efektem jest powstanie określonego w przepisach prawa karnego skutku.

Reprezentujemy pacjentów w postępowaniach karnych w procesach o błędy w sztuce lekarskiej jak również przed Komisjami do Spraw Zdarzeń Medycznych, przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi oraz przed Naczelnymi Sądami Lekarskimi.

Katarzyna Ciesielska

Adwokat