Błędy lekarskie

alt Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą błędu lekarskiego w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, 
Błędy lekarskie

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą błędu lekarskiego w związku z udzielaniem świadczeń medycznych potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do obrony Twoich praw i dochodzenia roszczeń.

Błąd lekarski to każda czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy (rozpoznania) i terapii (błędu w leczeniu) sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym.

Lekarz w zakresie popełnionych błędów może podlegać odpowiedzialności:

 1. cywilnej jeśli swoim czynem wyrządził pacjentowi szkodę o charakterze majątkowym. Odpowiedzialność cywilna zmierza do wynagrodzenia pacjentowi szkody majątkowej jaki i niemajątkowej (doznanej krzywdy) oraz szkody która może ujawnić się w przyszłości. Roszczenia przysługujące pacjentowi to odszkodowanie i zadośćuczynienie. Przypadki odpowiedzialności lekarza najczęściej występujące to;
 • dokonanie zabiegu oczywiście zbędnego,
 • zwłoka lub zaniechanie dokonania zabiegu,
 • pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym,
 • odmowa w udzieleniu pomocy,
 • obowiązek poinformowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu lekarskiego,
 • przekroczenie zakresu zgody pacjenta,
 • działanie bez zgody pacjenta,
 • błąd sztuki lekarskiej,
 • eksperyment medyczny,
 • niezachowanie tajemnicy lekarskiej,
 • brak taktu w postępowaniu,
 • przerwanie ciąży,
 • zabiegi chirurgii estetycznej,
 • prokreacja medycznie wspomagana,
 • prawo chorego do godnej śmierci,
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez leki.
 1. karnej jeśli jego czyn wyczerpuje znamiona stypizowanego w prawie karnym przestępstwa,
 2. odpowiedzialności przed sądem lekarskim gdy czynami swoimi naruszył deontologiczną normę etyczną zawartą w kodeksie etyki lekarskiej.

Reprezentujemy pacjentów w postępowaniach cywilnych i karnych w procesach o błędy w sztuce lekarskiej jak również przed Komisjami do Spraw Zdarzeń Medycznych, przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi oraz przed Naczelnymi Sądami Lekarskimi.

Katarzyna Ciesielska

Adwokat