Za unikanie szczepień ochronnych grozi grzywna

alt Za unikanie szczepień ochronnych grozi grzywna w wysokości 10.000zł która może być nakładana wielokrotnie.
 

Za unikanie szczepień ochronnych grozi grzywna w wysokości 10.000zł która może być nakładana wielokrotnie.

 

Obowiązek szczepień ochronnych wynika z mocy prawa tj. ustawy z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZU z 2016 r poz. 1866 z póż.zm )

W myśl art. 5 ustawy osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązane do poddania się szczepieniom ochronnym . Jest to obowiązek o charakterze niepieniężnym. W przypadku gdy jakaś osoba nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie przedmiotowego obowiązku ponosi osoba sprawująca pieczę prawną nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZU z 2016r z poż.zm.)

Zakres i termin szczepień ochronnych ustala Państwowa Inspekcja Sanitarna i posiada ona w swoich kompetencjach prawo nakładania żądania w drodze egzekucji administracyjnej wykonania obowiązku administracyjnego poddania dzieci szczepieniom ochronnym.

Z wnioskiem występuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny jako organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej , kiedy stwierdzi iż upłynął termin wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Jego działania egzekucyjne są oparte o przepisy prawa zawarte art. 2§1 pkt 10 oraz art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZU 2016 poz. 599 z poz.zm )

We wniosku o wszczęcie egzekucji państwowy powiatowy inspektor sanitarny wskazuje organowi egzekucyjnemu środek egzekucyjny .Ustalono zasadę iż nałożona grzywna nie może przekraczać każdorazowo kwoty 10.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł .Grzywny można nakładać wielokrotnie jednakże nie mogą one łącznie przekraczać kwoty 50.000zł a wobec osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000zł .

Od nałożonej grzywny służy prawo złożenia zażalenia przez zobowiązanych .

Należy podkreślić iż rodzice nie maja prawa odmówić zgody na poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym gdy nie występują u dziecka żadne przeciwskazania do dokonania szczepienia ochronnego. O tym czy występują przeciwskazania do dokonania szczepień ochronnych decyduje tylko lekarz. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 1 II 2011r ,IISA 723/10)

Nie wykonując obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym rodzice popełniają wykroczenie określone w Kodeks wykroczeń w art. 115§2 zagrożone karą grzywny do 1500zł lub karą nagany.

Należy wyjaśnić iż zasada autonomii jednostki w wypadku szczepień ochronnych została przełamana

a jej uzasadnieniem jest interes państwa wyrażający się w ochronie zdrowia publicznego.

Katarzyna Ciesielska

Adwokat