Kiedy NFZ ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta do świadczeń leczniczych.

alt Prawo do świadczeń leczniczych w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 

 

Prawo do świadczeń leczniczych w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia – kiedy NFZ ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta do świadczeń leczniczych.

 

 

Na mocy art. 96 i następnych ustawy z 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZU. Jedn. tekst z 2008r ,nr 164,poz 1027) Narodowy Fundusz Zdrowia jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zarządza środkami finansowymi mającymi charakter publiczny ,które ma przeznaczać na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych jak również na refundacje leków ,wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Aby zrealizować ten cel Fundusz zawiera umowy ze świadczeniodawcami to jest z zakładami leczniczymi ,lekarzami, pielęgniarkami .

Do zadań Funduszu należy także zgodnie z art. 108ust 5 pkt 12-14 kontrola i monitorowanie realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,kontrola świadczeniodawców ,monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej.

Z przytoczonych przepisów wynika niezbicie że na Fundusz został nałożony szereg obowiązków nie tylko związany z zawieraniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ale również związany z zapewnieniem ubezpieczonym specjalistycznego leczenia ,należytego wyboru świadczeniodawców oraz kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przez nich świadczeń medycznych na wymaganym poziomie i w odpowiednim czasie przez osoby uprawnione w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach prawnych a zwłaszcza przestrzegania przez lekarzy i personel medyczny praw pacjenta.

Ponieważ Fundusz sam nie udziela świadczeń zdrowotnych nie może ponosić odpowiedzialności za szkody doznane przez pacjenta podczas zabiegów medycznych .

Może natomiast odpowiadać na podstawie art. 417§1 kc jako organ władzy publicznej działający w zakresie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na zasadzie monopolu za szkody powstałe w związku z czynnościami władczymi które wykonuje w systemie opieki zdrowotnej jeżeli działanie bądź zaniechanie Funduszu zostanie uznane za bezprawne.

Reasumując: Fundusz odpowiada wobec pacjentów, jeśli pacjent poniesie szkodę na skutek zaniechań Funduszu za :

 1. bezprawny wybór podmiotów udzielających świadczeń leczniczych jeśli okaże się że nie mają odpowiednich kwalifikacji leczniczych i uprawnień bądź są znane z niedbalstwa ,nieprzestrzegania norm etycznych lub tez złych warunków sanitarnych ,nie posiadają wymaganego sprzętu i aparatury medycznej wyposażonych w wymagane certyfikaty lub tez są nienależycie ubezpieczone.
 2. za brak kontroli i nadzoru stosowania przez ww. podmioty procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem jakości i zgodności z przyjętymi standardami.
 3. gdy nie zapewni ubezpieczonym świadczeń określonych w ustawie
 4. gdy nie zapewni profilaktycznych badań lekarskich w celu wczesnego rozpoznawania chorób w szczególności :
 • chorób układu krążenia
 • chorób nowotworowych
 • szczepień ochronnych

Kiedy zajdą powyżej wymienione przypadki Fundusz winien ponieść odpowiedzialność za:

 1. Nieotrzymanie świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonych

 2. Otrzymanie przez ubezpieczonych wadliwych świadczeń

 3. Otrzymanie przez ubezpieczonych świadczeń z opóźnieniem.

 4. Dodatkowe wydatki które poniósł ubezpieczony w związku z leczeniem

 5. Szkody na osobie

Katarzyna Ciesielska

Adwokat