Narodowy Fundusz Zdrowia

alt Prawo do świadczeń leczniczych w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 

Konstytucja RP gwarantuje w art. 68 ust 1 i 2 prawo obywateli do powszechnej ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednak warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych określa ustawa z 22 VIII 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ U Jedn. z 2008r nr 164 poz. 1027)

Ustawa określa :

- warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- zasady i tryb finansowania tych świadczeń

- zasady i tryb kwalifikowania tych świadczeń jako świadczeń gwarantowanych

- zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych

-zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

- podstawy instytucjonalno – proceduralne do stosowania prawa unijnego dotyczącego systemów zabezpieczania społecznego

- zasady funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia

-zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych

- zasady funkcjonowania ,organizację i zadania Agencji Technologii Medycznych

Ubezpieczenie oparte jest na zasadzie równości w prawie co oznacza równe traktowanie i solidarność społeczną oraz zapewnienie ubezpieczonym równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców niezależnie od tego kto płaci składkę ubezpieczeniową i w jakiej wysokości .

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne ze składek w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcami.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oprócz osób ubezpieczonych maja również małoletni do ukończenia 18 roku życia ,kobiety w okresie ciąży ,porodu ,i połogu, inne osoby których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych są to więźniowie, narkomanii ,osoby chore na choroby zakaźne ,oraz osoby cierpiące na choroby psychiczne.

Wszystkim tym osobą udzielane świadczenia są finansowane z budżetu Państwa na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 października 2011 r w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (DZU NR 225 poz. 1355)

Osoby uprawnione otrzymują świadczenia opieki zdrowotnej ze strony świadczeniodawców zarówno publicznych jak i niepublicznych, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjentom przysługują ze środków publicznych świadczenia gwarantowane , które określił Minister Zdrowia na podstawie art. 15 ust 2 pkt 1-13 ustawy z 22 VIII 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych takie jak :

-badania diagnostyczne

-świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

- leczenie szpitalne

- opieka psychiatryczna

- leczenie uzależnień

- opieka paliatywna i hospicyjna

- świadczenia wysokospecjalistyczne

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

- rehabilitacja lecznicza

- leczenie stomatologiczne

- leczenie uzdrowiskowe

- transport sanitarny

- ratownictwo medyczne

- zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne

Jeśli jakieś świadczenie opieki zdrowotnej nie zostało ujęte w wykazie oznacza to iż nie będzie mogło być ono finansowane ze środków publicznych a w konsekwencji ubezpieczeni nie będą mogli z niego korzystać .

Pacjent rozumiany jako świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala, przychodni ,lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej spośród świadczeniodawców którzy mają zawarte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie §5 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008r (Dz.U.nr 81poz 484) świadczeniodawca jest obowiązany do udzielania świadczeń pacjentom z zachowaniem należytej staranności i jakości świadczeń zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania ,rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej jak również do przestrzegania ich praw .

Na podstawie §3 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008r świadczeniodawca ponosi odpowiedzialności za udzielanie lub za zaniechanie udzielenia świadczenia przez osoby które zatrudnia lub osoby które udzielają świadczeń w jego imieniu na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę oraz za osoby którym udzielanie świadczeń powierzył . Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u osób trzecich w związku z udzielaniem świadczenia lub w związku z zaniechaniem udzielenia świadczenia.

Świadczeniodawca ma obowiązek zawierać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumy gwarancyjne które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą .(DZU nr 293 poz. 1729)

Katarzyna Ciesielska

Adwokat