Zasady kolejności udzielania świadczeń leczniczych

zasady kolejności udzielania świadczeń leczniczych Prawo do świadczeń leczniczych w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia – zasady kolejności udzielania świadczeń leczniczych
Ustawa z 22 VIII 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ U Jedn. z 2008r nr 164 poz. 1027) w art. 20 stanowi ze świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalu i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia się pacjentów.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZU z 2012r poz 159) na podstawie art. 6ust 2 daje pacjentowi prawo w sytuacjach ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
Świadczeniodawca ma obowiązek prowadzenia listy oczekujących ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r w sprawie kryteriów medycznych jakimi powinien się kierować świadczeniodawca umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.(DZU. NR 200,poz.1661)
Lista oczekujących musi być prowadzona w sposób przejrzysty zapewniający poszanowanie zasad sprawiedliwego ,nie dyskryminującego dostępu do świadczeń medycznych opartego na aktualnej wiedzy medycznej .
Kryteriami medycznymi są ;
  • stan zdrowia
  • ROKOWANIA CO DO DALSZEGO ROZWOJU CHOROBY
  • CHOROBY WSPÓŁISTNIEJACE MAJACE WPŁYW NA ROZWÓJ CHOROBY
  • ORAZ ZAGROżENIA WYSTĄPIENIA,UTRWALENIA LUB POGŁęBIENIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Świadczeniodawca kwalifikuje chorego według trzech kategorii medycznych :
  • I kategoria - przypadek pilny – występuje w sytuacji konieczności szybkiego udzielenia świadczenia z uwagi na dynamikę procesu chorobowego i występującą możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znacznego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia
  • II kategoria - przypadek stabilny – występuje w sytuacji kiedy pacjent może oczekiwać na leczenie w drugiej kolejce
  • III kategoria - stany nagłe – rozumiane są jako stany polegające na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia ,którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Pojęcie stanu nagłego zostało określone ustawą z 8 listopada 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DZU nr 191,poz 1410)
W stanach nagłych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego wszelkie świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane bez zbędnej zwłoki niezależnie od tego czy świadczeniodawca zawarł z Funduszem umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jak również niezależnie od tego czy przekroczył umowne limity, bowiem art. 19 Ustawy z 22 VIII 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gwarantuje świadczeniodawcy otrzymanie z Funduszu wynagrodzenia uzasadnionych kosztów udzielenia takiego nagłego świadczenia opieki zdrowotnej.
 
Katarzyna Ciesielska
Adwokat