ZAKAŻENIA SZPITALNE

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uległ zakażeniu w związku z udzielaniem świadczeń medycznych potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do obrony Twoich praw i dochodzenia roszczeń.

Przez zakażenie rozumie się wszelkie zakażenia które wystąpiły w związku z udzielaniem świadczeń medycznych okresie od 48 – 72 godzin od udzielenia takiego świadczenia.

Ze statystyk wynika że 10-u pacjentów na 100 hospitalizowanych może nabawić się zakażenia podczas pobytu w szpitalu a przyczyną może być stosowanie inwazyjnych procedur medycznych, zaniedbania reżimów sanitarnych (higienicznych) w placówkach medycznych lub też osłabienie odporności organizmu chorych.

Katarzyna Ciesielska 

Adwokat

KIEDY PACJENT POTRZEBUJE NATYCHMIASTOWEGO UDZIELENIA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

Prawo do świadczeń leczniczych w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia – kiedy pacjent potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia i zdrowia niezależnie od tego czy jest ubezpieczony w NFZ

Na zakłady lecznicze publiczne i niepubliczne a także na lekarzy został nałożony ustawowy obowiązek aby osobie która potrzebuje pomocy udzielić natychmiastowego świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nawet wówczas kiedy dojdzie ze strony świadczeniodawcy do przekroczenia limitu przewidzianego dla danego rodzaju świadczeń i to nawet w takich sytuacjach kiedy dojdzie do przekroczenia jego maksymalnej kwoty.

Wynika to z przepisów następujących ustaw;

  • ART. 15 USTAWY Z 15 KWIETNIA 2011 R O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (DZU NR 112,POZ 654) W MYŚL KTÓREGO PODMIOT LECZNICZY NIE MOŻE ODMÓWIĆ UDZIELENIA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OSOBIE ,KTÓRA POTRZEBUJE NATYCHMIASTOWEGO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA.
  • ART. 7.1 USTAWA Z DNIA 6 LISTOPADA 2008R O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA (DZU Z 2012R POZ 159) KTÓRY STANOWI ŻE PACJENT MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA.
  • ART. 30 USTAWY Z 5 GRUDNIA 1996R O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY (DZU. JEDN. TEKST Z 2011 R NR 277,POZ 1634) STANOWIĄCY ŻE LEKARZ MA OBOWIĄZEK UDZIELIĆ POMOCY LEKARSKIEJ W KAŻDYM PRZYPADKU ,GDY ZWŁOKA W JEJ UDZIELENIU MOGŁABY SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA ,CIĘŻKIEGO USZKODZENIA CIAŁA LUB CIĘŻKIEGO ROZSTROJU ZDROWIA ORAZ W INNYCH PRZYPADKACH NIE CIERPIĄCYCH ZWŁOKI.


Za bezdomnych nieubezpieczonych koszty leczenia w stanach nagłych jest obowiązane pokryć państwo.

Naruszenie powyższego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności karnej jak i cywilnej zakładów publicznych i niepublicznych a także lekarzy wobec pacjentów ,którzy w wyniku zaistnienia sytuacji odmowy leczenia ponieśli szkodę.

Katarzyna Ciesielska 

Adwokat